‘De rúmte is hier geweldig’

Geplaatst op 9 maart 2022

Verkiesbare Bilkerts: een nadere kennismaking

De gemeenteraadsverkiezingen (14, 15 en 16 maart) staan voor de deur. Wie zijn de hoogste/meest bekende Bilkerts op de lijsten van de zes politieke partijen in Waadhoeke? Wat drijft deze oudgedienden en nieuwkomers om de politiek in te gaan? En met welke (Bildtse) thema’s willen ze de komende vier jaar aan de slag? 

Ytsje de Groot-Krikke staat op nummer 3 van de lijst CDA

Wie ben je?
,,Ik bin Ytsje de Groot-Krikke, troud mei Auke, mem fan trije bern. Wy hawwe in melkfeebedriuw yn de Súdhoek ûnder Froubuorren, mei 90 kei. Nei myn stúdzje rjochten haw ik dosinte west yn it heger beropsûnderwiis yn Ljouwert. Fierder haw ik tal fan bestjoerlike funksjes, ûnder oaren by it Dockinga College. Ik bin ek sân jier bestjoerslid west fan sportsintrum De Bildtse Slag. Ik haw no wat funksjes del lein omdat ik my ek rochtsje wol op de gemeenteried.” 

Wat is je favoriete plek op t Bildt?
,,De Bildtpollen by Nije-Syl bútendyks. Hjir kinne je echt even útwaaie en oplaade. De rêst, de frisse wyn, de útgestrekthyd en de loft die faak oerrint yn ‘e see: it docht wat mei jo. Simmerdeis rinne d’r hynders en kei, kloften fûgels fleane op. En je binne der fierders hielendal allinich.” 

Wat zijn je drijfveren voor de gemeentepolitiek? 
,,Ik haw d’r folle nocht oan om mei elkoar te oerlizzen, om sa foorút te kommen. Bestjoerlijk aktyf wêze past mij. ‘t CDA is een middenpartij die wurkje wol oan in mienskip wêryn’t der omtinken is foar elkoar. Dat is ek in bibelse opdracht. Minsken moatte meidwaan kinne, net oan de kant stean. Dêrby net te folle rigels mar in praktyske oanpak. De neiste omjouwing is t allerlbelangrijkst foar minsken: wurkje, wenje en wolwêzen. Ik wol dat graach mei foarm jaan.”

Welke (Bildtse) thema’s hebben jouw aandacht? 
,,Mei sport en underwiis haw ik folle ûnderfining. En doe ‘t ik tusken 2011 en 2014 riedslid wie op ‘t Bilt hie ik finânsjes en sosjale saken yn portefeuille. Omtinken foar kwetsbere minsken en ‘de menselijke maat’ yn regeljouwing fyn ik belangryk. Ek moatte wy passe op de unyke Bildtdyken, de kust en de boeren die dit moaie lânskip underhâlde. Meartaligens is ek een tema. ‘t Grutte belang van de taal drong djip tot my troch tidens de fiering fan ‘t Bildt 500 in 2005. Mei it sintsje It is de taal die ôns bynt krieg ik dat as Frysktalige net-Bilkert echt yn ‘e smiezen: dat taal een part is fan jo identiteit.”  

Haije Stellingwerf staat op nummer 2 voor SAM

Wie ben je?
,,Ik bin Haije Stellingwerf, hikke en tein yn Minnertsgea. Wy wenje hjir mooi oan de râne fan ‘t doarp. It befalt us hjir hiel best, it doarp organiseert mei inoar in protte. Ik mei graach oer de Bildtse aigenskippen, je witte wat je oan elkaar hawwe. Ek die meartaligens fyn ik bysunder, as pake sjoch ik hoe de lytsbern Bildts, Frysk, Nederlands en ek al wat Ingels sprekke. Ik bin undernimmer yn fasilitair management en haw folle erfaring mei lieding jan, ik bin ooit begûn as kok yn ‘e Vlaswiek. Mei myn frou haw ik ek nog een skjinmakbedriuw.”

Wat is je favoriete plek op het Bildt?
,,It is wat klisjee fansels, mar twa plakken op ‘t Bildt fyn ik ‘t moaist: Westhoek en Swarte Haan. It útsjoch is geweldich, we rinne d’r gau es even.” 

Wat zijn je drijfveren voor de gemeentepolitiek?
,,Ik wol Waadhoeke graach stappen foarút helpe en fyn it in hiele eer dat jo sels meibeslisse kinne oer jo leefomjouwing. Troch myn wurk kin ik goed underhandele, dat komt fan pas yn ‘e ried, allinich troch gearwurking kinne jo wat berike. Ik haw fjouwer jier yn de gemeenteried sitten foar SAM, de lokale gearwurking fan D66, Pvda en GrienLinks, en dêrfoar, fan 2010 oant 2017 yn de rie fan gemeente it Bilt by de fraksje fan Wurkgroep it Bilt.”

Welke (Bildtse) thema’s hebben jouw aandacht? 
,,Dat binne de thema’s wer’t SAM sich foar ynset. Natoer en duorsemens bygelyks. De minsk stiet sintraal. Yn guon doarpen sjoche je mear en mear ‘t ferskil tusken minsken dy’t it goed hawwe en minsken die dat net hawwe. Ek oan ‘e Bildtdyken is d’r ferburgen earmoed. Wy fine dat de breedste skouders de swierste lesten drage moatte, eltsenien moat meidwaan kinne.” 

Dirk de Jong staat nummer 5 op de lijst FNP

Wie ben je?
,,Ik bin Dirk de Jong út St.-Anne. Ant ôflopene seumer waar ik aigner fan drukkerij Van Leer & De Jong en útgever fan De Bildtse Post, de krant die’t wij as femily 86 jaar maakt hewwe. Wij foelden ‘t altyd as ôns opdracht om alle weken de Bildtse taal en kultuur bij de mînsen thús te bringen. Ik bin nou foor ‘n part met pinsioen mar sit niet achter de geraniums.”

Wat is jouw favoriete plek op ‘t Bildt?
,,’t Hele Bildt is mooi, mar at ik een kieze mot, nim ik de Westhoek. Eerst gaan je op ‘e Ouwe-Dyk rechtsôf, dêr staat an de foet fan ‘e dyk ’n mooie bank. Dan op de seedyk ‘t monumint foor de poerdersramp en sien je de ongerepte netuur met in de feerte Ameland. En an de ândere kant ‘t in kultuur brochte lând met syn rechte foren en de hússys an ‘e dyk. ‘t Is prachtig om dêr een hutsy te staan.”

Wat zijn jouw drijfveren voor de gemeentepolitiek?
,,Dat het alles met myn Bildtse ôfkomst te krijen. De provînsjale FNP waar altyd al myn pertij, ok omdat se ’n prot andacht hewwe foor klaine talen soa as ‘t Bildts. De pertij socht ‘n Bilkert foor op ‘e list en ik had na ‘t stoppen fan de krant nocht om mij op ‘n ândere menier in te setten foor taal en kultuur.”

Welke (Bildtse) thema’s hebben jouw aandacht?
,,Taal en kultuur dus. Taal is wat ‘t dichtst bij mînsen staat. Taal sorgt foor ferbining. Je foele je je op je gemak bij mînsen die’t je mimmetaal prate. Wij motte d’r hier op ‘t Bildt och soa om dinke dat de taal, die’t leeft en hur ontwikkelt, bestaan blyft. De ôflopene jaren het de FNP in Waadhoeke ’n prot foor ‘t Bildts deen en wij hope dêr de kommende fier jaar met deur te gaan.”

Leendert Ferwerda staat op nummer 6 van de lijst ­Gemeentebelangen 

Wie ben je?
,,Leendert Ferwerda, weun, op fier jonge jaren in Herefeen na, myn hele leven in St.-Anne. Hou mij as raadslid nag met fan alles en nag wat doende. As ok met BildtTaal, ‘t nalezen fan tekst op Bildts of ‘t op fersoek fertalen fan tekst in ‘t Bildts. Sestyn jaar leden foor de PvdA in de raad fan ‘t Bilt kommen fia Anita Andriesen. Derna met Roel Nauta de partij Frije Bilkerts opricht. Na de gemeentlike herindeling in 2018 drie jaar raadslid foor de FNP. Sien de inbring en belaidskeuzes fan Gemeentebelangen in 2021 na die partij gaan. Gemeentebelangen komt ok op foor de gebiedsbelangen fan ‘t Bildt en ‘t Bildts aigene.”

Wat is jouw favoriete plek op ‘t Bildt?
,,De Swarte Haan maar aigenlik de seedyk Westhoek – de Swarte Haan – Nije-Syl. Bij de seedyk lâns en op de Bildtpôlen en ‘t Noorderleeg hew ik heel wat uren as bútsoeker omstrúnd. Wat der soa mooi an is? Wat d’r in ‘t floedmerk lait maar fral ok de form fan de skepping die’t der altiten plakfynt, de ongerepthyd fan de netuur.

Hier hout de wereld op èn begint. D’r is ‘n sechy: eerst Rome zien en dan sterven. Dut kinne je ok toepasse op de Swarte Haan. Een die’t der op de seedyk nag niet ‘s 360 graden om him hine keken het, die het nag niet leefd, het him nag niet ’n heel klain partsy fan de wereld om him of hur hine foeld.” 

Wat zijn jouw drijfveren voor de gemeentepolitiek?
,,’t Is belangryk om as Bilkert sels, mèt te dinken en mèt te beslissen over ‘t aigen weun- en werkgebied. En wij hewwe as Bilkerts ôns taal-, kultuur- en landskapsrykdom èn de beweunde ouwe seediken en de aigenhyd fan ôns Bildtdorpen. Dat fraagt sorg en fral blivende andacht. Dat driift mij. Ik weet, foel, wat hier leeft. Mînsen binne hur fertrouwen in de polityk fan Den Haag kwyt, maar je kinne, motte, bij nou de raadsferkiezings over je dorp en weun- en werkomgeving mèt-kieze.”

Welke (Bildtse) thema’s hebben jouw aandacht?
De leefberhyd in de dorpen motte wij overeand houwe en fersterke, dink an dorpshúzzen. ‘t Swimbad in St.-Anne mot blive en ferenings steund worre. D’r mot ‘n Loket foor gemeentesaken in St.-Anne komme, dat is ôns al toesaid foordat de gemeente ‘t Bildt in Waddenhoek opgong. En d’r mot eenhyd komme in de plaknaamborden. Bij ferfanging op ’t Bildt de Bildtse dorpsnaam boven, dermet rechtdoend an de aigen taal. 

‘t Is nou ’n rommeltsy in Waddenhoek. En de seedyk deursteke bij Westhoek en der ontpoldere? Dat mot polityk keerd worre.”

Teun de Jong staat op nummer 3 voor de VVD

Wie ben je?
,,Ik bin Teun de Jong, boer an ‘e Ouwe Dyk, tegaar met myn twee seunen en de frou, ferbou ik graan, biten en irpels. Ik bin ok aktyf in de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en hew tal fan bestuursfunksys had in ‘t onderwiis en in de sport, befoorbeeld as foorsitter fan de kaatsferening in St.- Anne.”

Wat is je favoriete plek op ‘t Bildt?
,,De Ouwe-Dyk. Die koestere wij. Sonder die dyk hadden wij ‘t Bildt niet had, dan waar ‘t hier nag kwelder. De rúmte is hier geweldig. Ik sien op dut stoit út op de watertoren fan St.-Jabik en de kerktoren fan Minnertsga. An de ândere kant kinne wij krekt over de dyk sien. De rúmte hier is ok figuurlijk, omdat wij hier as boer de rúmte hewwe om ôns broad te ferbouwen.”

Wat zijn je drijfveren voor de gemeentepolitiek?
,,Ik bin forig jaar in de raad kommen as ferfanger fan Emile Vogels út Furgum. Ik ston niet op ‘n ferkiesber plak fier jaar leden, maar fon dat ik ‘t doen most. ‘t Is wel goed dat d’r ‘n stikky boerenferstând in de gemeentepolityk sit. Maar ik set mij wel breder in as wat hier op ‘t hiem speult.”

Welke (Bildtse) thema’s hebben jouw aandacht?
,,Ik hew feul erfaring op ‘t gebied fan rúmtlike ordening, onderwiis en sport. ‘n Belangryk thema foor ‘t Bildt dut jaar is de fersterking fan de seedyk tussen Kehoal en Nije-Syl. Ons speerpunt is om niet te ontpolderen en sout binnen te laten, dan kinne de boeren hier wel inpakke. En de landbou is hier in de gemeente ‘n groate ekonomise faktor.”

Roelof Santing uit Sint Anne staat op nr 3 op de lijst ChristenUnie

Wie ben je? 
,,Ik ben Roelof Santing. In het dagelijks leven werk ik als coördinator Sociaal Domein bij Thuiszorg Het Friese Land. Achttien jaar geleden zijn wij hier vanuit Leeuwarden in Sint Anne komen wonen. Daarvoor woonden we in het westen. De rust is hier op Het Bildt heel prettig en we hebben alles bij de hand. Verder is het zo gemoedelijk dat je je auto bij wijze van spreken gewoon open kunt laten.”

Wat is je favoriete plek op het Bildt?
,,Als er vrienden of familieleden uit het Westen bij ons langs komen, laat ik hen altijd even Zwarte Haan zien. Het blijft toch bijzonder. Het idee dat er niets tussen jou en de noordpool is.”

Wat zijn je drijfveren voor de gemeentepolitiek?
,,Mijn hart ligt bij de medemens, net als bij de natuur. Mijn ervaring binnen het sociaal domein neem ik mee binnen de gemeentepolitiek. Afgelopen vier jaar was ik schaduwgemeenteraadslid, wat betekent dat ik de nummer 1 kon ondersteunen. We hopen nu op twee zetels, ik sta op nummer 3.”

Welke (Bildtse) thema’s hebben jouw aandacht? 
,,Thema’s die ik in mijn eigen omgeving zie. De verkeerssituatie in Sint Anne bijvoorbeeld, die op sommige punten behoorlijk gevaarlijk is. Toen ik hier kwam wonen, was er al sprake van een rondweg. We zijn afgelopen jaren in gesprek geweest met scholen en ondernemers over dit onderwerp, sommigen hebben ook bedenkingen bij een rondweg. Ik vind het altijd heel belangrijk  verschillende standpunten te horen en anderen te vragen: wat vind jij ervan? Soms kom je daardoor ook op heel nieuwe ideeën.”

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)