Motto nieuwe coalitie: ‘Sûn wurkje oan ‘e takomst’

Geplaatst op 24 mei 2022

Partijen SAM, GB en FNP smeden coalitieakkoord

‘Fijn wonen. Duurzaamheid. Meedoen. Een mooi landschap. En de gemeente als ondersteuner.’ Die vijf onderwerpen vormen het fundament van het akkoord van de nieuwe coalitie van de partijen SAM, Gemeentebelangen (GB) en FNP in Waadhoeke. Het plan met de ambities van de drie partijen – alle drie winnaars bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart – werd vrijdag 13 mei wereldkundig gemaakt. SAM levert twee wethouders voor het nieuwe college, GB en FNP elk één.

‘Een stevige stap vooruit’, zo schrijven de drie coalitiepartijen, over de vijf pijlers onder hun programma. Meer woningbouw (‘fijn wonen toegankelijk voor iedereen’), duurzaamheid (‘toekomstbestendig zijn’), iedereen doet mee (‘je mag zijn wie je bent. Punt.’), landschap, natuur en landbouw die elkaar versterken. En een ondersteunende gemeente: “Regels zijn dienend, niet leidend. We denken in mogelijkheden: “Ja, dat kan, mits we dat en dat regelen.” Onze gemeente kent veel bewonersinitiatieven. Waadhoeke is er om deze initiatieven te ondersteunen en weegt daarbij de belangen van álle inwoners. Wanneer de gemeenschap duidelijk zegt: ‘Dit is wat we willen’, dan kijken wij hóé we dit kunnen doen. Samen met ‘belutsen’ inwoners en collega’s kunnen we veel voor elkaar krijgen.”

De partijen schetsen Waadhoeke als een jonge fusiegemeente en schetsen de plannen waaraan ze willen werken, maar doen dat in het perspectief van een veranderende wereld. “De pandemie raakte onze inwoners, onze ondernemers en natuurlijk ook het college en de gemeenteraad. De uitdagingen waar we voor staan, zoals leefbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid, zijn niet veranderd. De wereld verandert wel, en dat kan soms snel gaan. Zo hadden we niet kunnen voorzien dat er een oorlog in Europa zou uitbreken, die op allerlei manieren doorwerkt in onze gemeente.”

De nieuwe coalitie ontvouwt haar plannen onder drie hoofdthema’s: Sûn libje, Libje en Wurkje, en Wurkje oan ‘e takomst. Bestuurlijk blijft men werken onder het motto ‘Nabij besturen’, al concluderen ze dat “inwoners, ondernemers en verenigingen nog steeds drempels ervaren om de gemeente te benaderen en om in contact te komen met de juiste afdeling of medewerker.” De nieuwe coalitie wil daarom inzetten op een beter klantcontact, een betere digitale bereikbaarheid en laagdrempeliger persoonlijk contact. De mogelijkheid voor een gemeentelijk serviceloket in St.-Annaparochie wordt daarom onderzocht.

Financieel gezien is er volgens de partijen “een gezonde balans”, al laat het Rijk het qua bijdrage aan de vele opgaven van gemeentes afweten. Er is ruimte de komende drie jaar, klinkt het, al zullen er nieuwe fondsen en subsidieregelingen aangeboord moeten worden. Het nieuwe college komt na de zomer met een financiële uitwerking van het coalitieakkoord.
Een greep uit de punten die in het akkoord genoemd worden. Sûn libje: Spelen, bewegen en buitenspelen wordt gestimuleerd; sportverenigingen ondersteunen bij invullen bestuursfuncties en samenwerkingen aanmoedigen; twee pilotprojecten om te onderzoeken hoe inwoners ‘drempelloos’ kunnen sporten en cultuur kunnen beleven; passende oplossingen voor schuldproblematiek; slachtoffers van de toeslagenaffaire ondersteunen; een trap in de Martinikerk realiseren zodat het een toeristische trekker wordt; zwembad Bloemketerp wordt vervangen; meer aandacht voor toegankelijk, elektrische laadpunten en andere voorzieningen; stimuleren van moestuinen en voedselbossen.

Libje en wurkje: Steviger optreden tegen georganiseerde criminaliteit; boa’s gemeentebreed inzetten; betere ontmoetingsplekken voor jongeren; samen met Tûmba en COC actief discriminatie tegengaan; dorpen- en wijkenfonds verbeteren en uitbreiden; een ondernemersloket om te helpen bij vinden van subsidies voor verduurzaming en innovatie; extra kleinschalige bedrijvigheid in agrarische sector mogelijk maken (zoals kamperen bij de boer).

Wurkje oan de takomst: Meer woningen bouwen met extra aandacht voor jongeren, starters en ouderen; ‘lokale binding’ bij toewijzing huurwoningen moet een pré zijn; starterslening voor jongeren t/m 35 jaar; onderzoek naar nieuwbouw op gemeentegrond; in 2040 moet Waadhoeke energieneutraal zijn; een digitaal loket voor inwoners over alle zaken omtrent duurzaamheid en energiebesparing; meer aandacht voor ecologisch bermbeheer; voor iedere geboren baby een boom planten; vergroening dorpen en wijken stimuleren; niet meewerken aan vestiging grootschalige data- en distributiecentra.

De drie partijen hebben samen 20 van de 29 zetels in de nieuwe gemeenteraad van Waadhoeke. SAM en de FNP waren al vertegenwoordigd in het eerste college van de gemeente die in 2018 ontstond na een herindeling. Het CDA heeft plaats moeten maken voor Gemeentebelangen, dat net als de eerder genoemde twee won bij de laatste verkiezingen.

Het nieuwe college van b. en w. kent drie nieuwe gezichten. SAM, de grootste partij, levert Marja van der Meer en René de Vries als wethouders. Van der Meer (Ingelum) was eerder acht jaar raadslid en vier jaar wethouder in Menameradiel, griffier op Schiermonnikoog en werkzaam bij Zorgcentrum het Bildt. De Vries (Herbaijum) is teammanager bij Súdwest-Fryslân en daarnaast actief in het verenigingsleven. Hij werd nieuw gekozen in de raad. Ook nieuw, als wethouder, is Kees Arendsz van Gemeentebelangen. Arendsz (Dronryp), politieagent, was al vier jaar raadslid in Waadhoeke en eerder in Menameradiel. Jan Dijkstra (FNP, Hitzum) is de enige wethouder die terugkeert in het college.

Het coalitieakkoord wordt op dinsdag 24 mei aangeboden en besproken in de raad. Het document is ook verschenen in het Frysk, Bildts en Franekers. Zie hiervoor: ris2.ibabs.eu/waadhoeke

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)