Nieuwe streektalenatlas brengt gebruik Bildts in kaart

Geplaatst op 20 september 2022

‘Bilkerts, doen met an de nije streektale-atlas!’

Provincie Fryslân is een onderzoek gestart om een nieuwe Streektalenatlas te maken. De ‘taalatlas’, die in kaart brengt welke (streek-)taal en dialecten er in de provincie gesproken worden, waar en in welke mate, verscheen voor het laatst in 2014. Iedereen kan vanaf nu de vragenlijst invullen. ‘Ik hoop dat soafeul mooglik Bilkerts hierfoor even de tiid nimme.’

,,’t Ferskinen fan ’n nije streektale-atlas is belangryk,” zegt Gerard de Jong, meertaligheidscoördinator van gemeente Waadhoeke. ,,De leste gegevens die’t wij hewwe over ’t brúkken fan ’t Bildts binne alweer fan acht jaar leden. ’t Is dus wel tiid foor ’n nije meting. ’t Is och soa neskierig om te sien at ’t brúkken fan ’t Bildts op pail bleven is, maar ok hoefeul Frys, Nederlâns of ândere talen d’r sproken worre.”

Gemeente Waadhoeke haakt bij het streektalenonderzoek van de provincie aan, vertelt De Jong. ,,Waadhoeke is, fansels, ’n herindelinggemeente. ’n Unike, fiertalige gemeente ok, met naast ’t Nederlâns ok ’t Bildts, Frys en Franekers. Wij hope dat dut ôndersoek ok ’n soort ‘nulmeting’ oplevert, soadat wij goed insicht krije in wie’t wêr welke taal praat in de gemeente.”

In 2014 verraste het Bildts met ‘een goede score’, berichtte de Bildtse Post destijds. Van de ruim 10.000 inwoners van de gemeente het Bildt gebruikte ruim 60% het Bildts regelmatig. Zo’n 80% gaf aan het goed te kunnen lezen, en 30% kon zich er schrijvend goed mee redden. Toenmalig gedeputeerde Jannewietske de Vries sprak destijds lovende woorden: ,,Jim binne hjir hartstikke goed dwaande. It Biltsk docht it hiel bêst, en dat is eigenlik al 500 jier sa. Omdat de taal hjir echt troch de minsken droegen wurdt.”
Om een duidelijk beeld van het huidige taalgebruik te krijgen, is de hulp van bewoners hard nodig. De Jong: ,,Ik hoop dat soafeul mooglik mînsen in de gemeente en seker ok op ’t Bildt even de tiid nimme om de fragelist in te fullen. Foor ôns is dat och soa belangryk, omdat ’t een fan de wainige manieren is om d’r achter te kommen hoefeul mînsen nou presys Bildts prate en/of ferstaan, en wat ’t ferloop is.”

De enquête is hier te vinden: www.fryslan.frl/streektalen (of scan de QR-code in de advertentie van Provincie Fryslân elders in deze krant)

Bildtse tegeltsywiisheden.
(foto’s: Bildts Aigene)

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)