Sândloper

Geplaatst op 20 september 2022

(2008-1) Herinrichting Hollandse Straat St.-Annaparochie splijt raad op-nieuw. Omdat Hiemstra (PvdA) afwezig was staakten de stemmen opnieuw. Voor de aanleg van meer parkeerplaatsen stemden Werkgroep het Bildt (4), VVD (2) en Ferwerda (PvdA) en tegen CDA (4) en PvdA (3) (7-7) waarmee met deze tweede stemming het voorstel van Werkgroep het Bildt werd ver-worpen. Het voorstel van wethouder Kaper om negen parkeerplaatsen aan te leggen in de Hollandse Straat werd met 9-6 verworpen. Tegen van de PvdA Ferwerda, Hiemstra, Neudorfer, VVD (2) en Werkgroep het Bildt (4) en voor Kuipers en Blaak, die’t foor Pytsje Zoodsma in de raad kommen waar (PvdA) en CDA (4). ‘t Kelezy (wethouwer Kaper) wou parkeerplak-ken bij de súdkant fan de straat lâns en gyn insteek-parkeerplakken an de noordkant. Hillie Blaak waar bij de PvdA in ’t plak kommen fan Pytsje Zoodsma, Minnertsga. ‘n Nij parkeerplan Werkgroep het Bildt en VVD in de raad van 21 februari kreeg gyn meerderhyd. Foor waren Werkgroep het Bildt 4, VVD 2 en Ferwerda (PvdA), teugen PvdA 4 en CDA 4 (7-8).

Nag even werom na de Freule fan 2007 in de forige Nije BP. D’ stonnen gyn namen bij. F. Oosterhaven, J. Westra en G. J. de Jong kregen as fijfde priis ‘n sulverne kaatsbâl.

Bedevaartsoord Nij Altoena’ klaar voor toestroom toeristen. Sinds een paar weken is het een beetje onrustig op Nij Altoenae. Op de website wordt breed uitgemeten over de vermeende Maria-verschijningen in het Bildtdorp. Ilse Stap en Nynke van der Veen weten niet wie er voor verantwoordelijk is, maar haakten er op in met een nieuwjaarsstunt. BP 9 jan.

De gemeente het Bildt heeft drie varianten uitgewerkt voor de renovatie van het plantsoen achter het gemeentehuis. Het 71 jaar oude parkje krijgt een opknapbeurt omdat het in slechte staat verkeert. Mogelijk wordt aan de westkant een deel van het park parkeerplaats. Cor Krottje: “Dartig parkeer-plakken in ‘t plantoen binne ’t begin fan ’t eand.” In de BP 30 jan.: West-kant park wordt parkeerplaats. Renovatie van het plantsoen een emotionele zaak. BP 27 febr. Buurtbewoners en Plaatselijk Belang boos op gemeente over herinrichting plantsoen. Wethouder Kaper: “Alles deen om beweuners d’r bij te betrekken”.

Werk aan de Noordelijke Elfstedenvaarroute start in februari. ’s Winters de Hel van het Noorden, ’s zomers de Hemel op aarde”. Het ophogen van bruggen en de aanleg van steigers is de eerste concrete stap voor het be-vaarbaar maken van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. In de zomer volgt het besluit over aanbesteding van sluizen bij Wier en Oude Leije en over verbreding en verdieping van de vaar­route.

Stichting Westhoekschool wil van het schoolgebouw een dorpscentrum maken. Sytse Buwalda, die met zeven anderen vrijwillig het beheer van de school op zich heeft genomen, heeft goede hoop dat het gaat lukken.. “At je sorge dat ‘t ’n funksy krijt, dat d’r wat gebeurt, dan kin ‘t gebou behouwen blive foor de omgeving, foor de mînsen. Dat is wat wij allegaar wille.” BP 6 febr.

Ferwerda legt voorzittershamer raadscommissie neer. De voorzitter mag tij-dens de commissievergadering niet meepraten over onderwerpen. Ferwerda viel de afgelopen tijd op door in de raad meerdere keren anders te stemmen dan de rest van de PvdA-fractie. Van een breuk met de PvdA is volgens Ferwerda geen sprake. De grootste partij levert als regel de voorzitter van de raadscommissie. BP 13 febr.

Projectontwikkelaar Mega Npb uit Almelo begint met de bouw van 57 wo-ningen op Nije Kamers III en IV in St.-Annaparochie.

1858–2008 Bildtse IJsclub fiert 150-jarig jubileum. ’t Is de oudste iisklup op ’t Bildt. Fan 1887 ôf binne d’r netúllen. In 1888 kreeg de iisklup ’n re-glemint. Op 21 febrewary 1923 worde de nij anlaide iisbaan opend, lingte iisbaan ongefeer 240 meter. Seumerdâg brúkt aigner Sipma ’t foor syn fee. ‘t Negentigjarig jubileum worde in 1948 op fier avens fierd om de doe 280 leden ’t metmake late te kinnen. In 1954 waar ’n wedstriid met peerd en ar-reslee en dat trok 1500 besoekers. In febrewary 1996 worde de iisklup on-derdeel fan de Omni-ferening met kaats- en tinnisklup. In 1997 kreeg de iisbaan nije ferlichting. ’t Oudste lid is Eeltje Tjepkema (96). Hij is al tach-tig jaar lid. BP 20 febr.

De Bildtse brandweer schenkt brandweerauto aan de gemeente Praid in Roemenië.

Nij Altoenae en Bildtdijken vieren 40-jarig bestaan van De Utwyk. Het dorpshuis begon als sociëteit, nu is De Utwyk een volwaardig dorpshuis. BP 5 maart.

De ambulance die sinds 2005 als standplaats St.-Annaparochie heeft, rijdt tijdelijk weer vanuit Leeuwarden. Sinds 1 februari is er in de brandweerka-zerne geen plaats meer voor het ambulancepersoneel, omdat het preventie-bureau van de brandweer meer ruimte nodig heeft. De gemeenteraad was kritisch over uitblijven informatie. “Vertrek ambulance is keus van ver-voerder’. BP 26 maart: Ambulancepost komt in Stiens. ‘Stiens biedt betere gebiedsdekking’.

Beetgumer Cor Veenstra (77) raapt eerste Bildtse kievitsei, vrijdag 14 maart, Súdhoekstermiddelweg.

Brug Langhuisterweg-Ouwe-Dyk voor onbepaalde tijd dicht. Een inspec-tierapport is aanleiding voor een preventieve sluiting. Fietsers en bromfiet-sers kunnen nog wel passeren. De kosten voor verbetering werden begroot op een kwart miljoen. De brug is niet stabiel genoeg. Wethouder Kaper: “‘t Is freeslik sneu foor de boeren maar wij kinne gyn risiko’s nimme”

LdB

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)