Sândloper

Geplaatst op 24 mei 2022

(2007-2) Zaterdag 14 april werd de skeelerbaan op het ijsbaanterrein in gebruik genomen De baan, een initiatief van bouwbedrijf Lont dat het wooncomplex aan de zuidoostkant daardoor kon bouwen zal worden beheerd door de nieuwe opgerichte skeelervereniging De Slikrollers. BP 18 april.

Fanfare cmv Oranje Minnertsga wint Frysk Fanfare Festival in Heerenveen. Stannebuurtster Jesse-Jan Dorenbos (16) tweede in eerste race NIK karten, gehouden in Veldhoven. BP 18 april

Bouw Zorgcentrum mag doorgaan. Rechtbank Leeuwarden verwerpt be-zwaren ondernemers. BP 25 april. De bezwaren van de ondernemers zijn ondergeschikt aan het maatschappelijk belang. De ondernemers gaan in beroep bij de Raad van State. BP 25 april. BP 6 juni: Raad van State niet blij met doorzetten bouw zorgcentrum. BP 13 juni: Gemeente legt bouw zorgcentrum stil. Bouwstop zorgcentrum onvermijdelijk. Het gemeentebestuur van het Bildt kan er niet meer omheen om de omstreden bouw van het zorgcentrum aan de Cingel stil te leggen. Op 18 juni houdt de Raad van State nog een zitting over de bezwaren tegen het bestemmingsplan. Eind juli volgt het definitieve oordeel daarover. Tot die tijd blijft de bouwvergunning geschorst. BP 20 juny: Bouw zorgcentrum St.-Anna stilgelegd. Stop gaat in op 27 juni, 24.00 uur. Noorderbreedte: Twee ton schade. Ge-meente verder klem in kwestie zorgcomplex St.-Annaparochie. BP 26 sept: Bestemmingsplan zorgcentrum St.-Anna vernietigd. Kwestie zorgcomplex Sint Anna naar dramatisch hoogtepunt. De gemeente ziet in de uitspraak een aansporing om uitgebreider onderzoek te doen en blij te zijn dat de Raad van State van mening is dat de ontwikkeling van het woonzorgcomplex ruimtelijk past binnen het gemeentelijk beleid. BP 26 sept. Bestemmingsplan Zorgcentrum St.-Anna vernietigd. Kwestie zorgcomplex naar dramatisch hoogtepunt. BP 31 okt: Gemeente schaakmat in kwestie zorgcomplex. BP 7 nov. Burgemeester Van der Werff wil voor overleg naar AH/Wassenaar maar Wassenaar gaat niet om tafel met gemeente over zorgcomplex. BP 21 nov: Wassenaar: Alleen praten over zorgcomplex op een andere plek. BP 5 dec: College ‘geschokt’ door beschuldiging intimidatie. In het Friesch Dagblad beticht Wassenaar de gemeente van intimidatie. Ondernemers wordt gevraagd of ze voor of tegen de verpleeghuisvesting zijn. Als je tegen bent, dan krijgt je geen werk meer van de gemeente.

25-jarig jubileum toneelvereniging Excelsior St.-Annaparochie. Er zijn nog zes leden die vanaf de oprichting in 1982 lid zijn: Klaas de Groot en Nel de Jong zijn al erelid. De andere leden van het eerste uur zijn Gretha Tjepkema, Nel Ferwerda, Tine Bergsma en Geke Postma. BP 25 april.

Vier lintjes lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Arjen de Haan (55) voor langdurige trouwe dienst als brandweerman sinds 1974;

Rients Leijstra (66) Nij Altoenae voor zijn betrokkenheid op het terrein van de landbouw, veeteelt en cultuurgebied. Van 1953 tot nu bestuurslid diverse geitenfokverenigingen en inspecteur keurmeester Friesche Bond van geitenhouders, 1982 tot 2002 lid College van Kwekers Aardappelhuis ZPC Joure, vanaf 1984 diverse bestuursfuncties verbonden aan Fries-Groninger Aardappelkwekers vereniging, lid bestuur provinciale veemarkt, van 1958 tot 2003 regisseur diverse toneelverenigingen en sinds 1958 voorzitter bestuur Vereniging Oranje Nationaal Nij Altoenae en Oude- en Nieuwe-bildtdijk. Jelte Pars (66), St.-Annaparochie, sinds 1965 diverse vrijwilligers activiteiten als coördinator jaarlijkse Friese Rijwielelfstedentocht, vrijwilliger Bildts Dokumintasysintrum, jaren secretaris geweest in besturen chris-telijke organisaties en jaren actief als bestuurslid kaatsvereniging Drie spul is út. Op kerkelijk terrein functies als ouderling en contactpersoon en van 1993 tot 2005 voorzitter van Plaatselijk Belang. Zette zich in voor diverse evenementen als Simmer 2000 en ‘t Bildt 500. Teake Brandsma St.-Anne, voor verdiensten op kerkelijk, cultureel en onderwijsgebied, Sinds 1980 corrector Mavo-examens en lid commissie leraren in de handelsweten-schappen. Voorzitter geweest van de Vereniging voor Christelijk basisonderwijs en een aantal jaren secretaris Stichting Steun Kinderdagverblijven Friesland. Sinds 1998 voorzitter bestuur verzorgingscentrum het Bildt. BP 2 mei

Gebruik Bildtse taal blijft goed op peil. Het Bildts is de enige streektaal in Fryslân die zich goed staande weet te houden. Het aantal mensen dat Bildts spreekt blijft stabiel. Zo’n 33% van de inwoners van het Bildt spreekt de eigen taal. Dit staat in het grootschalige taalonderzoek van de provincie Fryslân. “Het Bildts blijkt zich goed te kunnen handhaven. Deze kleine streektaal blijft bij de oudste en de jongste generatie nagenoeg op het zelfde niveau en het Nederlands lijkt hier nauwelijks terrein te win-nen.” Ter vergelijking: het Stellingwerfs wordt in Ooststellingwerf door 11% gesproken, in Weststellingwerf door 28%. Op het Bildt heeft 32,7% het Bildts als moedertaal, 43,6% het Fries en 19,6% het Nederlands. Partners onderling spreken meer Bildts: 37,9 tegen 33,4 Fries en 26,3% Nederlands. Ook de overdracht van de eigen taal aan de kinderen is hoog op het Bildt: 57,7% van de Bildts-sprekende ouders geeft hun kinderen het Bildts mee. Bij het Stellingwerfs is dit 35,9% en het Stadsfries moet het met 27,6% doen. Daarnaast laat het onderzoek zien hoeveel Bildts er in de andere Friese gemeenten gesproken wordt: in Menaldumadeel 2,8%, Leeuwarderadeel 2,4%, Franekeradeel 2,2% en in Leeuwarden en Ferwerderadeel 1,7%. BP 9 mei 2007.

LdB

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)