Wonen, corona, het landschap en vertrouwen: dit zeggen de zes partijen erover

Geplaatst op 7 februari 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 mogen we weer naar de stembus, om een nieuwe gemeenteraad van Waadhoeke te kiezen. De Nije Bildtse Post legde de lijsttrekkers van de zes partijen in de gemeente vijf vragen/stellingen voor en vroeg hen om hun reactie. De vragen zijn beantwoord door de lijsttrekkers: Caroline de Pee (CDA), Bernita Hakvoort (ChristenUnie), Bert Vollema (FNP), Douwe Kamstra (Gemeentebelangen), Hanna van der Werff (SAM) en Joke Osinga (VVD).

1.De woningmarkt dreigt op slot te raken. De kleinste huisjes aan de Bildtdijken worden ­razendsnel verkocht, woningen gaan vooral naar westerlingen. Hoe houden we de eigen ­omgeving bewoon- en betaalbaar?

CDA: Er zijn de afgelopen vier jaar bijna 50 woningbouwprojecten gerealiseerd met in totaal ongeveer 600 woningen. Prachtige projecten waar het CDA zich sterk voor heeft gemaakt. Het CDA vindt dat er voor iedere doelgroep geschikte en betaalbare woningen moeten zijn. Daarom moeten de dorpen snel meer ruimte en mogelijkheden krijgen, eerst op de lege plekken. We willen ook kijken naar mogelijkheden om gemeentelijk vastgoed om te bouwen tot wooneenheden voor jongeren en ouderen. Het CDA wil een aanjager woningbouw aanstellen om snel aan de slag te kunnen met o.a. inbreng grondposities en erfpachtconstructies. Mensen uit de regio zouden voorrang moeten krijgen.

CU: Waadhoekers verlangen ernaar om betaalbaar in hun eigen dorp te kunnen wonen. Ook als ze ouder worden, is dat vaak het geval. Dit is belangrijk voor het welzijn van de inwoners en de leefbaarheid van de dorpen. CU zet deze twee aspecten centraal in haar woonvisie. In de eerste plaats kijken we naar waar behoefte aan is. Wij kunnen nog zoveel mooie plannen bedenken maar het gaat om: Wat willen de inwoners van Waadhoeke? Waar en hoe willen zij graag wonen? Daarnaast willen niet alleen kijken naar nieuwbouw maar ook bestaande gebouwen beter gebruiken. Verder juichen wij initiatieven vanuit de mienskip, zoals ‘Kleiner wonen in Berltsum’ van harte toe.

FNP: Betaalbaar wonen is een probleem. Ook in Waadhoeke en op het Bildt. Jongeren, maar ook senioren, kunnen maar moeilijk aan een woning komen. De FNP heeft het initiatief genomen. Eind 2021 presenteerden wij ons ‘Aanvalsplan Wonen’. Mensen die hier werken, wonen en al een binding met het gebied hebben, mogen wel een duwtje in de rug krijgen en hier en daar een voorsprong bij de toewijzing van een woning. Wonen waar wij willen wonen! Actiepunten: Introductie ‘Fries Startersmodel’ (mogelijk met gefinancierde starterswoningen); Ontmoedigen van tweede woningen en toeristische verhuur; Een huisvestigingverordening (voorrang voor mensen met een sociaal-economische binding); Specifiek beleid voor statushouders, arbeidsmigranten en studenten; Strakkere prestatieafspraken met de woningcoöperaties.

GB: Er is een tekort aan betaalbare woningen. Gemeentebelangen zal een voorstel van dorpsbelangen om zelfbewoning te verplichten steunen. GB heeft bij de behandeling van de woonvisie nadrukkelijk gevraagd om de erfpacht of grond op afbetaling te onderzoeken. Daar heeft het college niets mee gedaan. Ook heeft GB aangegeven dat Waadhoeke nog ca. 25 ha. bouwgrond in eigendom heeft. Ook hier wordt niets mee gedaan. Dat moet anders. Waadhoeke is niet aangesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Hierdoor kunnen onze inwoners geen gebruik maken van de zeer aantrekkelijke subsidieregelingen die dit fonds beheert. Naast de woningbouw zal dit één van de eerste zaken zijn die GB oppakt.

SAM: Sam heeft eerder het initiatief in Oosterbierum ondersteund, in eigen beheer voor eigen dorp bouwen en zo kosten laag houden. Wij ondersteunen de plannen die vanuit het dorp of de wijk komen. Daarbij hopen wij dat er doorstroom op gang komt zodat ouderen in eigen dorp of stad kunnen blijven en de dorpsgenoten doorstromen naar grotere woningen. Semipermanente bouw, zelfbewoningsplicht en pacht zouden onderzocht moeten worden op haalbaarheid en effect.

Sam heeft zich eerder uitgesproken voor het huidige beleid arbeidsmigranten, waarbij er woningen voor ‘short stay’-arbeidsmigranten bij de werkgever komen en daardoor minder woningen in dorpen worden opgekocht. Daarnaast is er in Waadhoeke te vaak sprake van energiearmoede: mensen die een te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan de energiekosten. Wij willen een fonds om het isoleren van woningen aantrekkelijker te maken zodat de energiekosten dalen.

VVD: Gelukkig zien we toch wel heel veel mensen uit onze eigen regio de huizen kopen. En anders worden de nieuwe bewoners wel de Nije Bilkerts! Meer en meer zijn er mogelijkheden om bij nieuwbouwprojecten eigen inwoners een mate van voorkeur te gunnen. Daarnaast is het belangrijk dat nieuwbouw zowel door de provincie gegund wordt maar ook door de eigen bevolking. Ook moeten we er voor zorgen dat alle dorpen een kans krijgen zich te ontwikkelen en de middenstand te behouden. Anders ontstaat er scheefgroei met leegloop in het ene dorp en te grote druk op de woningmarkt in het andere.

2. Het verenigingsleven heeft een flinke knauw gekregen door de coronacrisis. Muziek-, toneel-, sportverenigingen zijn murw gebeukt door de crisis. Hoe kan de gemeente hen terzijde staan of ­faciliteren om er weer bovenop te komen?

CDA: Deze verenigingen zorgen voor verbinding en hebben een belangrijke sociale functie die wij ondersteunen. Dit begint bij een goed contact. We willen blijven inzetten op goede accommodaties. Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor de dorpshuizen in Froubuurt en St.-Jabik. Ook is naast de inzet van heel veel vrijwilligers, het sportcomplex van Ouwe-Syl met gemeentelijke steun vernieuwd. Ook de tennisvereniging van St.-Anne kan met een bijdrage vanuit het dorpen- en wijkenfonds een Padelbaan realiseren. Dit fonds wil het CDA goed financieel gevuld houden. Zwembad De Bildtse Slag blijft wat ons betreft bestaan. Nu de coronamaatregelen verdwijnen willen wij het verenigingsleven alle ruimte geven. Het CDA wil een vast aanspreekpunt bij de gemeente die verenigingen en organisatoren van festivals gaat helpen bij vergunningen en subsidies.

CU: Verenigingen zijn wezenlijk belang voor onze samenleving en een investering in onze maatschappij. Wij vinden dat het verenigingsleven proactief gestimuleerd moet worden door de gemeente. Dat kan door een stimuleringsbijdrage te leveren aan kleine culturele evenementen met muziek en toneel. Daarnaast kunnen verenigingen met unieke ideeën aankloppen bij de gemeente voor een bijdrage.

FNP: Het verenigingsleven heeft zeker een fikse knoei gehad, maar er zit kracht opgeslagen in Waadhoeke. De FNP zorgt voor verbinding in die culturele wereld, we kennen de muziek, toneel en sportverenigingen en willen ze activeren; kom van die bank! Als het nodig blijkt dan komt er financiële steun, maar dat is niet altijd de oplossing. De FNP wil ruim ondersteunen met voor iedereen wat, amateurs en professionals. Zo behoudt de Koornbeurs zijn rol in het culturele veld voor de gehele Waadhoeke. Cultuur is de smeerolie voor ons leven. Ook zet de FNP in op het ondersteunen van besturen door meer en breder inzetten van de dorpencoördinatoren.

GB: De gemeente heeft de verenigingen tot nu toe financieel ondersteund, hetzij middels een bijdrage, een (tijdelijke) huurverlaging of via maatwerk. Mocht er blijken dat er verenigingen zijn die ten gevolge van Covid 19 alsnog in ernstige problemen zijn gekomen, dan is GB bereid om te kijken of en hoe er alsnog hulp geboden kan worden. Verenigingen zijn (mede) de dragers van onze maatschappij. Die moet je koesteren. Vorig jaar hebben we de eerste succesvolle Waadhoeke Fietstocht mee mogen maken. Dit zou uitgebouwd moeten worden tot een sportief cultureel evenement. De gemeente zou dit evenement moeten faciliteren.

SAM: We zien helaas dat verenigingen last hebben van vertrekkende leden, begeleiders, trainers en bestuursleden. Jammer, want onze verenigingen hebben veel te bieden. Naast het hebben van een hobby, beweging en uiting, vind je er sociale contacten en kun je talenten ontdekken. Sam wil voor iedereen de drempels wegnemen om deel te nemen, bv. door gemeentelijke accommodaties gratis beschikbaar te stellen. Het ondersteunen van verenigingen gaat niet alleen om geld. Het is belangrijk dat ze aansluiten bij de wensen en ideeën van vandaag, denk aan de individualisering. Daarom willen we ze helpen met vernieuwen zodat ook de jeugd van nu graag aansluit bij het rijke verenigingsleven dat we hebben. Hier kunnen de buurtsportcoaches en cultuurcoaches bij ondersteunen. Sam ziet ook kansen voor een beweging naar omniverenigingen: verschillende disciplines of sporten onder één bestuur.

VVD: Verenigingsleven komt primair van onderen op, vanuit de eigen gemeenschap. Dan is er best wel zorg over dat er voldoende mensen zijn die ook het een ander willen organiseren en besturen… Bij ruimere mogelijkheden voor activiteiten groeit de behoefte voor evenementen als kermis, sport en theater zeker weer. De gemeente kan faciliteren door accommodaties betaalbaar te houden. En het evenementenbeleid van gemeente Waadhoeke moet goed uitvoerbaar zijn voor de dorpen en wijken.

3. Het landschap wordt door bijna iedereen in de gemeente hoog gewaardeerd. Hoe blijven we goed zorgen voor het ­unieke landschap waar zowel de landbouw als natuurbehoud van groot belang zijn, waar de zeedijk verstevigd wordt en we met klimaatverandering te maken hebben?

CDA: Het begint er volgens het CDA mee dat mèt belanghebbenden wordt gesproken en niet over. De afgelopen tijd lijken de verhoudingen tussen natuurbelang en agrarisch belang wat op scherp te zijn gezet, met name bij de dijkversterking en de genoemde optie van een wisselpolder. Dit laatste is wat het CDA betreft absoluut niet aan de orde. De dijk wordt niet doorgestoken. De Westhoekpolder blijft agrarisch pootaardappelgebied. Dit neemt niet weg dat ook het CDA wil dat ons unieke landschap wordt beschermd. Dit kan alleen met respect voor elkaars positie. Samen kunnen er keuzes gemaakt worden voor de toekomst van ons gebied waar de boer kan blijven boeren en natuurliefhebber zijn hart kan ophalen. Het CDA ondersteunt het Agrarisch Collectief Waadrâne om het agrarisch natuurbeheer te stimuleren. Boeren op het Bildt krijgen op deze manier ook compensatie voor de fleurige bloemenranden langs de akkers.

CU: We wonen in een prachtige omgeving. Voor de inwoners van Waadhoeke is het landschap en de beleving ervan van groot belang. Veel mensen genieten van een wandel- of een fietstocht langs de wegen en paden in onze gemeente. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap. Dat kunnen we niet zonder samenwerking met en enthousiasme van onze inwoners. De uitdagingen zijn groot. Denk aan akkerbouwers die steeds meer te maken krijgen met de gevolgen van verzilting, veehouders die last hebben van de weersextremen en tuinders die te kampen hebben met energievraagstukken. Wij willen een klimaatadaptieplan ontwikkelen samen met It Wetterskip en alle andere belanghebbenden.

FNP: Hoog gewaardeerd ja, maar iedereen wil er ook iets mee. Wie ons volgt weet dat we ons landschap ‘ons goud’ noemen. De FNP heeft gezorgd voor een prachtige landschapsbiografie, die heeft ons doen beseffen wat de waarde daarvan is. De terpen, de kwelders, de weilanden, de akkerbouw, onze dorpen, kerken en noem verder maar op. het geeft goud in handen om ons landschap te, te waarderen, te lezen, te beschermen en tevens te ontwikkelen. Ook onze tijd mag een stempel achterlaten, zoals dat al 3000 jaar gebeurt.

GB: Waadhoeke heeft nog een uniek landschap, helaas zijn er ook al veel historische en/of waardevolle kenmerken verloren gegaan. Om te weten wat je wilt behouden, versterken of herstellen is inzicht nodig van wat er (nog) is. GB heeft daarom samen met SAM en CU een motie ingediend om een lijst met monumentale en beeldbepalende bomen vast te stellen. Daarnaast heeft GB afgedwongen dat het landschap meer bescherming krijgt. Landbouw en natuur kunnen elkaar versterken, maar er dient meer aandacht te komen voor bloemrijke akkerranden en voldoende water in de sloten. De Waddenkust kan een veel grotere rol spelen in de versterking van de natuur en de natuurbeleving. Denk aan goede vogelkijkpunten bij Westhoek en het gemaal de Heining, samen met de mogelijkheden op Swarte Haan en de dorpen langs de kust. Dijkversterking kan buitendijks, aanleg nieuwe kwelders met vrijkomende baggerspecie mag volgens het landelijk beleid.

SAM: De belangen van de mens en de natuur zijn anders. Lange tijd hebben we de natuur naar onze wensen ingericht en nu zien we dat dit vastloopt. Het water, de insecten, bodemleven. We hebben het als mens nodig: voor droge voeten, gezondheid en ons voedsel. We zullen met elkaar andere manieren moeten vinden om met ons unieke landschap om te gaan. Minder grote productie, de natuur ruimte geven voordat de natuur dit zelf opeist. Niemand kan die opdracht alleen volbrengen, dat moeten we samen met ondernemers, boeren, burgers en onderwijs gaan doen. We delen de lasten, we delen in de opbrengsten en houden onze gemeente goed leefbaar. Voor nu en voor onze kinderen en kleinkinderen. Wat Sam betreft hoort mijnbouw niet in ons gebied thuis.

VVD: Een goed landschap is waar mensen hun brood kunnen verdienen. In de meeste gevallen is dat in onze regio, in de landbouw. De landbouw is de belangrijke economische poot in het gebied. De welvaart en het welbevinden begint bij goede ontwikkelmogelijkheden voor landbouw, industrie (bv Meijer) en woonmogelijkheid. Natuurbehoud is een zorg voor een ieder; en dat begint bij de mensen thuis door het gedrag en bijvoorbeeld de eigen tuin. Daarnaast in de daarvoor aangewezen gebieden als vogelplassen etc. waar de nadruk op natuur ligt. De boerennatuur kent met de reeën, hazen, eenden vogels etc. een mooie verwevenheid. De zeedijk moet ons beschermen tegen overstroming en zout water.

4. Corona heeft een diep spoor van wantrouwen getrokken of blootgelegd: media en ­overheden worden minder vertrouwd: ‘fake news’ en complottheorieën vliegen je om de oren. We zien ­polarisatie in een verhitte samenleving. Raadsleden en bestuurders krijgen vaker dan ooit met bedreigingen te maken. Hoe wilt u werken aan vertrouwen, en de gemeenschap bijeen brengen en houden?

CDA: Vooropgesteld is het goed te melden dat onze fractieleden gelukkig niet worden bedreigd. Dat neemt niet weg dat er af en toe wel (mondige) inwoners zijn die andere verwachtingen hebben. Aangezien de gemeente de overheid is die het dichtst bij de inwoners staat, begint het bij de lokale politiek. Hier kunnen we vertrouwen terugwinnen. Door goed te luisteren naar onze inwoners, en dit te vertalen naar de juiste politieke keuzes. Daarbij moeten we transparant zijn in wat we zeggen en doen. Maar ook nakomen. Dit betekent uiteraard niet dat we iedereen zo maar hun zin kunnen geven. CDA Waadhoeke heeft de afgelopen vier jaar laten zien een betrouwbare partij te zijn. De nieuwe fractie zal dit moeten blijven doen. We zullen transparant zijn en laten zien wat wij doen en waarom. En vooral goed luisteren!

CU: Wij willen bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen door: open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Waadhoeke, in te zetten op goede relaties met inwoners, eerlijk te zijn en geen beloftes doen die niet na te komen zijn en er voor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden. De gemeente is een betrouwbare partner die met vertrouwen in mensen, uitgaat van mogelijkheden van inwoners. Net zo belangrijk is een samenleving die zich realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen maar zelf ook verantwoordelijkheid neemt. We willen het onderwerp integriteit hoog op de agenda hebben in de gemeenteraad van Waadhoeke.

FNP: De FNP maakt echt werk van dichtbij besturen. We gaan nu al twee jaar iedere week bij u en jou op bezoek. We kennen de beleving en weten de wensen. Die hebben we verwerkt in ons programma. De FNP-lijst bestaat uit die mensen. Ze komen uit de dorpsbelangen en het verenigingsleven. En weten precies wat er speelt. Geen overkill aan regelgeving, maar vertrouw op kennis en kunde van de inwoners zelf. Dat betekent vanzelf niet ieder zijn zin krijgt, maar dat de gemeente duidelijk is in wat wel en niet kan. Geen gemakkelijke toezeggingen, maar uitgangspunten als richting. En we willen ook niet overvragen, men mag ook op een gemeenteraad vertrouwen.

GB: De fractie van Gemeentebelangen heeft tot nu toe op geen enkele wijze met bedreigingen te maken gehad. GB respecteert ieders mening en gaat er vanuit dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Dat kan bestaan uit verantwoord omgaan met je (groot) ouders, familie, vrienden en je medemens. Nu Covid 19 op de terugweg lijkt te zijn moet de gemeenschap zo snel mogelijk terug naar het nieuwe normaal. Elkaar weer ontmoeten, sporten, supporters langs de lijn en na afloop even gezellig zitten. Kleine aanpassingen aan accommodaties kunnen mogelijk via het dorpen- en wijkenfonds ondersteund worden. Thuiswerken zal een blijvertje zijn. De digitale infrastructuur hiervoor moet z.s.m. op orde worden gebracht. Dat betekent dat we een mooie en interessante woongemeente voor heel veel mensen kunnen worden; nieuwe inwoners, maar met een eerlijke kans voor onze eigen inwoners.

SAM: Sam ziet een belangrijke rol voor de lokale politiek in het werken aan herstel van vertrouwen. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij u bij nodig. De afgelopen 2 jaar is er in onze samenleving veel spanning ontstaan. Dat ontstaat op het moment dat we minder met elkaar in contact komen en er geen begrip meer kan worden geuit voor elkaars standpunten. Wij hopen dat we snel weer bijeenkomsten kunnen houden op thema’s als arbeidsmigranten, wonen, duurzaamheid, toerisme. Wij zijn kritisch op de reactietijd van de gemeente, er wordt nog te vaak niet tijdig of niet gereageerd op vragen. Daarbij zien wij dat dorpen en wijken worstelen met grote vraagstukken als een dorpshuis, verduurzaming of woningplannen. Wat Sam betreft wordt de rol van de gemeente groter in het proces van idee tot uitvoering. We nemen niet over maar sluiten met kennis meer aan. De goede rol daarin van de dorpencoördinatoren breiden wij graag verder uit.

VVD: Vertrouwen begint bij eerlijkheid en standvastigheid. Er zijn zaken die over de gemeenschap heen komen, als bijvoorbeeld corona. Daar kun je de gemeente niet op af rekenen. Dus Bilkerts/Waadhoekers, kies op 16 maart 2022 mensen die je vertrouwt!

5. Waarin onderscheidt uw partij zich? Waarom moeten de Bilkerts (en Waadhoeksters) juist op uw partij stemmen?

CDA: ’t CDA in Waadhoeke het ‘m de lêste fier jaar sien laten as betroubere en aktive politike partij. D’r is ’n heel prot gebeurd in ôns nije gemeente. ’n Stevig fonnemint is laid. Nou mot d’r feerder boud worre. Dat doen wy met erfaren en nije, betrokken mînsen. Mînsen út ‘e dorpen en ‘e stâd, kundig op ferskaidene gebieden en met ’n groat sosjaal netwerk. CDA’ers, betrokken bij o.â. de sportferening, ’t mezyk, de kerk, ensoafeerder. En met Ytsy de Groot út ‘e Froubuurtster Súdhoek op nummer 4 kin ‘e Bilkerts stimme op ’n fertroud gesicht, Dichtbij & Aktyf! Wij hewwe sin an ’n nij tiidfak om ôns met hart en siel in te setten foor de inweuners fan Waadhoeke! Met nije insichten en ideeën en ’n frisse blik foorút. Jou kinne op ôns an!

CU: Wij geloven dat alle mensen geschapen én geliefd zijn door God, dus hebben we respect voor elkaar en voor de schepping. We beschermen de kwetsbaren en helpen de mensen die hulp nodig hebben. Dat betekent aandacht voor iedereen: oud of jong, werkend of werkzoekend, gezond of ziek, uiteraard ongeacht de persoonlijke achtergrond. Willen meer naar elkaar omkijken en elkaar écht gaan zien, zoals God ook naar ons omziet. Wij hopen dit in de komende raadsperiode vorm en inhoud te geven, ongeacht onze rol vanuit de oppositie of coalitie.

FNP: De FNP is de partij die ruimte geeft aan de eigen taal en cultuur! Omdat het tegelijk heel gewoon en ook bijzonder is dat je je eigen taal spreekt, leest en hoort. Daarom hebben we met Gerard de Jong een stevige meertaligheidscoördinator in Waadhoeke. Wat ook ontegenzeggelijk anders is dan bij andere partijen is onze inzet voor de natuur, het landschap en de ecologie. Waar anderen er over praten, dóet de FNP het. Denk aan de afgelopen jaren toen we in de gemeente vlinderstroken en voedselbosjes met de inwoners aanlegden. Egeldoorgangen uitdeelden aan de jongeren en pionierden met nieuw beheer van bermen, goed voor dieren en planten. We willen dat de komende jaren uitbreiden.

GB: Ons fractielid Leendert Ferwerda heeft er in 2017 voor gezorgd dat het Bildt de naam het Bildt kon blijven voeren en het Bildt als een eigen streek in de wet is vastgelegd. GB vindt de reisafstand van het Bildt naar het gemeentehuis in Franeker veel te lang voor de inwoners. Daarom willen wij een gemeentelijk loket voor burgerzaken in St.-Anne creëren. GB is de enige partij die haar verkiezingsprogramma in de vier in Waadhoeke gebruikte talen heeft uitgebracht. Het Bildts speelt daar een prominente rol in. GB is van mening dat de in Waadhoeke gebruikte streektalen, naast het Fries, een sterke ondersteuning verdienen. GB is de enige echte onafhankelijke politieke partij in Waadhoeke. Wij zijn er voor onze inwoners, dit in tegenstelling tot wat de landelijke politieke partijen uitstralen en doen. Wij roepen onze inwoners dan ook op om vooral te gaan stemmen. Wilt u zaken echt anders? Dat kan alleen door te stemmen op Gemeentebelangen. Inwoners voorop!

SAM: In 2018 zijn wij een samenwerking begonnen met vier partijen (D66, GroenLinks, PvdA en Werkgroep het Bildt). Daarmee hebben wij de afgelopen 4 jaar een groen, sociaal en vernieuwend geluid laten horen. Samen met onze wethouder hebben wij de afgelopen periode gewerkt aan vernieuwing in het sociaal domein. Andere manieren van zorg: laagdrempelig in eigen dorp (netwerkcentrum St.-Jacob) en eigen school. Dat laatste heeft onder andere gezorgd voor de Einstein klas in de AMS. Wij hebben vaste waarden in onze partijen: gelijke kansen, duurzaamheid en progressief. Wij beoordelen besluiten altijd op deze waarden en maken dan een gezamenlijk besluit. In alle raadsvoorstellen beoordelen wij de duurzaamheid maar wij werken ook aan biodiversiteit en bescherming van bomen en natuur. Dus als u dezelfde waarden heeft als Sam, stem dan op ons en met een groot aantal stemmers is onze invloed op het beleid in de gemeente groter.

VVD: VVD Waadhoeke komt op voor en werkt aan het verder ontwikkelen van ons eigen woon werk en leefgebied. Dat is de basis waarop we een gezonde samenleving kunnen bouwen!

Deel dit bericht op:

Uw nieuws

Belangrijk nieuws te vertellen?

Laat het ons weten via
e-mail of gebruik onze aanlevermodule

Ook adverteren?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op middels telefoonnummer: 06 – 11 43 42 72
(email: info@heidstramedia.nl)